สงวนชม ย.; อดิวัฒนสิทธิ จ.; งามสนิท ส.; ศรีเหรัญ บ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 150–160, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42241. Acesso em: 28 may. 2024.