เรืองเวทยาวงศ์ ร. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 161–174, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42245. Acesso em: 25 may. 2024.