มุขรักษ์ ท. กระบวนท่าฟ้อนในการแสดงหมอลำกลอนวาด อุบลราชธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 185–194, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42254. Acesso em: 27 may. 2024.