ฝ่ายเพีย ว. การสร้างสรรค์ฟ้อนพื้นบ้านอีสาน: กรณีศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 195–207, 2015. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/42256. Acesso em: 21 may. 2024.