รื่นสุข ภ. รูปแบบการตลาดธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 197–209, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54306. Acesso em: 26 may. 2024.