ทัพซ้าย น. การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 210–220, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54307. Acesso em: 30 may. 2024.