ไทรชมภู ศ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 9–19, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54587. Acesso em: 28 may. 2024.