เสาธงทอง น. ประชาธิปไตยแบบไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 89–95, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54589. Acesso em: 30 may. 2024.