วงษ์พาณิทอักษร น. การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 96–103, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54590. Acesso em: 21 may. 2024.