น้าเจริญ ท. การวิเคราะห์การจำแนกข้อมูลที่ไม่สมดุลในแต่ละกลุ่มกรณีศึกษาการจำแนกกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 250–261, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54610. Acesso em: 27 may. 2024.