ลิบลับ ไ. การใช้กลวิธีผังมโนทัศน์ในการสอนการอ่านภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษา ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นชาวไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 262–270, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54613. Acesso em: 25 may. 2024.