ทองมี จ. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 280–285, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54650. Acesso em: 21 may. 2024.