ชมผา จ. รูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลเมืองอย่างยั่งยืนในจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 162–172, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54724. Acesso em: 28 may. 2024.