วงศ์ทวีรัตน์ ป. นโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกิจการการบริการจัดงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 187–199, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54728. Acesso em: 25 may. 2024.