ธูปกระจ่าง ต. ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 78–96, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54812. Acesso em: 23 may. 2024.