ดีละม้าย ศ. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญาของสถาบันอาชีวศึกษาจากการกระทําผิดกฎหมายของนักศึกษาในสถาบันต่อนักศึกษาต่างสถาบันและต่อบุคคลภายนอก. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 108–123, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54815. Acesso em: 27 may. 2024.