แสงอาวุธ พ. รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 266–282, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54931. Acesso em: 30 may. 2024.