หิรัญคำ ธ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน: กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 314–322, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54939. Acesso em: 30 may. 2024.