สุวรรณเนตร ส. การคิดสร้างสรรค์ภาพเพื่อสื่อความหมาย ของช่างภาพสารคดีโทรทัศน์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 342–349, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/54943. Acesso em: 25 may. 2024.