อ่อนปรีดา ร. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 135–145, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55158. Acesso em: 27 may. 2024.