ณ นคร น. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 160–168, 2016. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/55356. Acesso em: 30 may. 2024.