ไกรนรา ฝ.; LERTGRAI, P.; SAIJUN, K. S. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 180–190, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/59396. Acesso em: 21 may. 2024.