เศรษฐโชติสมบัติ ณ. ความคล่องตัวโซ่อุปทานและความหยุ่นตัวโซ่อุปทาน: การนำไปใช้สำหรับโซ่อุปทานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 116–127, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63461. Acesso em: 25 may. 2024.