จันทวรรณ น. ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย: กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 103–113, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63497. Acesso em: 23 may. 2024.