ศิริสม ม. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ กัมพูชา และลาว ที่อพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทย Legal Measures concerning Migrant Workers Nationality of Myanmar, Cambodia and Laos enterThailand for working. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 78–90, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63796. Acesso em: 30 may. 2024.