ไชยพันธ์พงษ์ ส. การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 161–169, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63800. Acesso em: 20 may. 2024.