ณ นคร จ. มาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2551 Measures of controlling alcohol advertisements in accordance with the alcohol control Act B.E. 2551. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 39–48, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/63802. Acesso em: 30 may. 2024.