พลเสน ค. การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 170–175, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64111. Acesso em: 30 may. 2024.