ทองมา ธ. การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงใน การบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพอาคารสำนักงาน. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 128–150, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/64397. Acesso em: 20 may. 2024.