ทวีวัฒน์ จ. การศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR AT CONVENIENCE STORES IN WARINCHAMRAB DISTRICT, UBON RATCHATHANI PROVINCE. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 54–63, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65456. Acesso em: 28 may. 2024.