วงศ์ณาศรี ป. รูปแบบการพัฒนาจิตสำนึกของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเทวธรรมในการอนุรักษ์ป่าภาคใต้ตอนบน The Model of Consciousness Development for Personnel in Provincial Administrative Organiz ation with Dewathamma for Forest Conservation in. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 44–53, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65457. Acesso em: 27 may. 2024.