พุทธา ส. การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี A Curriculum Assessment in Master Of Education Program in Educational Administration, Education Faculty Bangkokthonburi University. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 74–84, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/65507. Acesso em: 19 may. 2024.