บุญธรรม อ. เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้น ทางฆ้องมอญ 6 ลูก ทางครูสมชาย ดุริยประณีต กรณีศึกษาครูธีระศักดิ์ ชุ่มชูศาสตร์. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 220–231, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66538. Acesso em: 29 may. 2024.