เนียมคำ ส. รำตรวจพลวิรุญจำบัง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 253–264, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66637. Acesso em: 27 may. 2024.