ภู่เพ็ชร์ ว. เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพนทางครูสมาน ทองสุโชติ กรณีศึกษา: ดร.ดุษฏี มีป้อม. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 288–298, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/66744. Acesso em: 21 may. 2024.