ป้อมสุวรรณ์ ป. การศึกษาเชิงวิเคราะห์สารัตถธรรมที่ปรากฏในชินกาลมาลีปกรณ์ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 338–346, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67523. Acesso em: 19 may. 2024.