ผดุงสุทธิ์ ส. ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงพญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ำ ณ บางช้าง กรณีศึกษา ครูชาตรี อบนวล. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 306–320, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/67532. Acesso em: 20 may. 2024.