ตัณฑัยย์ บ. การตอบสนองกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 15–22, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/68799. Acesso em: 28 may. 2024.