เทพผา ส. แนวทางแก้ไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–14, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69123. Acesso em: 30 may. 2024.