สังขผล เ.; ใจเย็น ส.; วิชัยดิษฐ พ. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 55–65, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69124. Acesso em: 30 may. 2024.