จั่นจุ้ย น. การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีจิตรา จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 159–168, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/69660. Acesso em: 30 may. 2024.