สิทธิชัย ว. ร. ธ. แนวคิดและวิธีการประพันธ์ทางเดี่ยวปี่ใน เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ของครูปี๊บ คงลายทอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 204–216, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/70867. Acesso em: 27 may. 2024.