ตันติวุุฒิไกร ส. แนวทางส่งเสริมการจัดจำหน่ายเครื่องยนต์มือสองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในเขตพระนครศรีอยุธยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 134–143, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/76499. Acesso em: 26 may. 2024.