ฤกษ์สมโภชน์ ส. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 196–203, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/77364. Acesso em: 26 may. 2024.