ศรีเกรียงทอง ณ.; จันทึก ธ.; ศิริวงศ์ พ. การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม์ของบุคลากรในสายงานให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 84–105, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/88901. Acesso em: 31 may. 2024.