เจนเขว้า เ.; วงษ์อินทร์ ท. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 200–209, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93920. Acesso em: 26 may. 2024.