ไชยพันธ์พงษ์ ส.; เจนเขว้า เ. การประเมินการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค จังหวัดพะเยา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 191–199, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/93922. Acesso em: 28 may. 2024.