เพชรสุทธิ อ. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 66–80, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95598. Acesso em: 26 may. 2024.