ผลสะอาด ธ. มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการกำลังสำรอง. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 44–54, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/95616. Acesso em: 30 may. 2024.