จิตนุพงศ์ ว. ความมั่นคงทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 280–287, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/AJPU/article/view/97959. Acesso em: 22 may. 2024.